(+90) 412 223 90 90

Kent Planlama, Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri için bize ulaşabilirsiniz.

Kurumsal

image

Hakkımızda

Bajar Planlama Mühendislik Mimarlık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

2012 yılında Diyarbakır'da kurulmuş ve hemen ardından faaliyetlerine başlamıştır. Şirketimiz tüm ölçeklerde İmar Planı Yapımı, Sayısal Hâlihazır Harita Yapımı, İmar Uygulaması, Koruma Amaçlı İmar Planları, Kentsel Dönüşüm Projeleri, Kentsel Tasarım Projeleri,  Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli veri tabanına bağlı plan hazırlanması, sayısal görüntü işleme ile Mimar ve İç Mimari Proje konularında hizmet vermektedir.

Firmamız yakın bir dönemde kurulmuş olsa da, başta belediyeler, il özel idareleri ve bakanlıklar olmak üzere çok sayıda kurumun sorumluluk alanında planlama, mimarlık ve inşaat faaliyetleri yürüttü. 

Bajar Planlama, geçmişi analiz ederek, doğa odaklı stratejileri geliştirerek, ekonomik tercihleri, doğru yol ve yöntemleri izleyerek, planları bu temeller üzerinde oluşturulmuş projeleri hazırlayarak, uygulanabilirliği yüksek çözümlere ulaşmayı hedeflemiştir.

image

Faaliyet Alanlarımız

Bajar Planlama Şti., şehir ve bölge planlama, mimarlık ve mühendislik sektörlerinde hizmet sunmaktadır.

Şehir ve Bölge Planlama Konuları

Üst Ölçekli Planlama Çalışmaları; İl düzeyinde 1/25000 ve bölge düzeyinde 1/100000 çevre düzeni planı çalışmalarını kapsamaktadır.

Kent Bütününe Yönelik Planlama Çalışmaları; Kent bütününe yönelik  1/25.000 - 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını kapsamaktadır. Bu kapsamda, yeni imar planı, revizyon ve ilave imar planı çalışmaları ile imar planlarına yönelik araştırma-analiz çalışmaları yapılmaktadır.

Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınan "Kentsel", "Arkeolojik" ve "Doğal" sit alanlarına yönelik hazırlanması gereken 1/5000, 1/1000, 1/500 "Koruma Amaçlı İmar Planı" ve araştırma-analiz çalışmalarını kapsamaktadır.

Kentsel Tasarım Projeleri; Plan ana kararlarına altlık oluşturacak analiz-sentez çalışmaları ve bu kararlar sonucunda hazırlanan 1/500, 1/200 ve 1/100 ölçekli kentsel tasarım projelerini kapsamaktadır.

Sanayi Alanlarına İlişkin Çalışmalar; Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Serbest Bölge, Organize Sanayi Bölgesi ve Endüstri Bölgesi gibi büyük alan kullanımı gerektiren fonksiyonların nazım ve uygulama imar planlarını kapsamaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Çalışmalar; Güneş, rüzgâr, jeotermal ve biokütle enerji potansiyeli olan alanlar için plan hazırlanması ve analiz çalışmalarını kapsamaktadır.